دفترچه راهنما

لیست کدهای خطای بنز اکتروس، اکسور، اتگو (ACTROS, AXOR, ATEGO)

لیست کدهای خطای بنز اکتروس، اکسور، اتگو (ACTROS, AXOR, ATEGO)

در این مقایه قصد داریم لیست کدهای خطای بنز را برای شما قرار دهیم. که شامل کد خطای بنز اکتروس، کد خطای بنز اکسور و کد خطای بنز اتگو میباشد. کد خطاهای بنز شامل یونیت های مختلفی میشود که در ادامه همه به صورت رایگان برای شما قرار داده شده است. برای دربافت اطلاعات در خصوص فروش اقساطی تجهیزات تعمیرگاهی خودرو با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید.

کدهای خطای بنز – یونیت كنترل : BS ترمز

کد های خطای اکتروس، کد های خطای اکسور و کد خطای اتگو همگی یکی هستند و در زیر کد خطای یونیت کنترل ترمز برای شما اورده شده است.

كد خطا شرح
10160 تبادل اطلاعات در CANخودرو ایراد
10162 “ سیگنال “vتاخوگراف از طریق CANایراد دارد
10260 سیگنال دریافتی از CANتریلر ایراد دارد
10263 سیگنال CANمرتبط به تریلر-//- دارد
10275 CAN-high مربوط به تریلر ایراد دارد
10276 CAN-low مربوط به تریلر ایراد دارد
10360 CAN Bus سیستم ترمز ایراد دارد
11001 ولتاژ در ترمینال 15بیش از حد است
11002 ولتاژ یا اتصال در ترمینال 15و 30a,30bكمتر از حد است
11010 یونیت كنترل كنترل BSایراد دارد
11011 یونیت كنترل كنترل BSایراد دارد
11012 به یونیت كنترل ) BSترمز( پارامترهای اشتباه داده شده است
11094 لاستیكهای مختلف بر روی خودرو نصب شده است
11102 ترمینال 30aدارای ولتاژ پایین تر از حد لازم است
11103 مدار 30aقطعی دارد
11202 ترمینال 30bدارای ولتاژ پایین تر از حد لازم است
11203 مدار 30bقطعی دارد
11302 ترمینال 15دارای ولتاژ پایین تر از حد لازم است
11404 برق تغذیه 24ولت مربوط به سنسور – ¬ ⌐ دارد
11405 برق تغذیه 24ولت مربوط به سنسور + ¬ ⌐ دارد
12003 سوپاپ سولنوئید -//- ASRدارد
12004 سوپاپ سولنوئید ⌐ ¬ – ASRدارد
12005 سوپاپ سولنوئید ⌐ ¬ + ASRدارد
12012 به قطع كن ASRپارامتر اشتباه داده شده است
12103 خروجی قطع كن تریلر -//- دارد
12104 خروجی قطع كن تریلر – ¬ ⌐ دارد
12105 خروجی قطع كن تریلر + ¬ ⌐ دارد
12112 به خروجی قطع كن تریلر پارامتر اشتباه داده شده است
12203 ( -//- داردRedundancy Valve ) سوپاپ افزاینده
12204 ( – ¬ ⌐ داردRedundancy Valve ) سوپاپ افزاینده
12205 ( + ¬ ⌐ داردRedundancy Valve ) سوپاپ افزاینده
12291 سوپاپ Redundancyگیر كرده است
12303 سوپاپ محدود كننده فشار -//- دارد
12304 سوپاپ محدود كننده فشار – ¬ ⌐ دارد
12305 سوپاپ محدود كننده فشار + ¬ ⌐ دارد
13020 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین -//- 3دارد
13021 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ – 3دارد
13022 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ + 3دارد
13023 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین -//-2دارد
13026 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین -//- 1دارد
13027 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ – 1دارد
13028 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ + 1دارد
13029 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت راست محور جلو فعال كننده خارجی دارد
13120 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین -//- 3دارد
13121 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ – 3دارد
13122 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ + 3دارد
13123 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین -//- 2دارد
13126 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین -//- 1دارد
13127 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ -1دارد
13128 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ + 1دارد
13129 سوپاپ سولنوئید ABSدر سمت چپ محور جلو فعال كننده خارجی دارد
13604 سوپاپهای سولنوئید ABSدر سمت چپ و راست محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ -2دارد
13605 سوپاپهای سولنوئید ABSدر سمت چپ و راست محور جلو از قسمت پین ⌐ ¬ + 2دارد
14040 سنسور سرعت در سمت راست محور جلو قطعی دارد
14041 سنسور سرعت در سمت راست محور جلو سیم منفی دارد
14042 سنسور سرعت در سمت راست محور جلو + ¬ ⌐ دارد
14044 سنسور سرعت در سمت راست محور جلو اتصال داخلی دارد
14045 محور روتور جلو سمت راست ایراد دارد
14046 سنسور چرخ سمت راست محور جلو صدا دارد
14047 روتور محور جلو سمت راست لقی دارد
14048 سنسور سرعت در سمت راست محور جلو فاصله دارد
14049 سرعت چرخ در محور جلو سمت راست با پیغام سنسور سرعت همخوانی ندارد
14140 سنسور سرعت در سمت چپ محور جلو -//- دارد
14141 سنسور سرعت در سمت چپ محور جلو – ¬ ⌐ دارد
14142 سنسور سرعت در سمت چپ محور جلو + ¬ ⌐ دارد
14144 سنسور سرعت در محور جلو سمت چپ اتصال داخلی دارد
14145 روتور سمت چپ محور جلو ایراد دارد
14146 چرخ محور جلو سمت چپ لق می خورد
14147 دیسك محور جلو سمت چپ لق است
14148 سنسور سرعت در سمت چپ محور جلو فاصله دارد
14149 پیغام سنسور سرعت همخوانی ندارد
14240 سنسور سرعت در قسمت سمت راست محور عقب -//- دارد
14241 سنسور سرعت در قسمت سمت راست محور عقب – ¬ ⌐ دارد
14242 سنسور سرعت در قسمت سمت راست محور عقب + ¬ ⌐ دارد
14244 سنسور سرعت در سمت راست محور عقب اتصالی داخلی دارد
14245 دیسك محور عقب سمت راست ایراد دارد
14246 سنسور چرخ سمت راست در محور عقب صدا می دهد
14247 دیسك محور عقب سمت راست لقی دارد
14248 سنسور سرعت سمت راست محور عقب فاصله دارد
14340 سنسور سرعت سمت چپ محور عقب -//- دارد
14341 سنسور سرعت سمت چپ محور عقب – ¬ ⌐ دارد
14342 سنسور سرعت سمت چپ محور عقب + ¬ ⌐ دارد
14344 سنسور سرعت سمت چپ محور عقب قطعی داخلی دارد
14345 دیسك سمت چپ محور عقب ایراد دارد
14346 سنسور چرخ سمت چپ محور عقب صدا می دهد
14347 دیسك محور عقب سمت چپ لقی دارد
14348 سنسور سرعت سمت چپ محور عقب فاصله دارد
14440 نوع و كد خطا شناخته نشده است
14441 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14442 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14444 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14445 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14446 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14447 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14448 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14540 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14541 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14542 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14544 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14545 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14546 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14547 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
14548 نوع و كد خطا قابل شناسایی نیست
15042 سنسور كنترل سائیدگی لنتها در سمت راست محور جلو + ¬ ⌐ دارد
15043 سنسور كنترل سائیدگی لنتها در سمت راست محور جلو سیگنالی ارسال نمی كند
15142 سنسور كنترل سائیدگی لنتها در سمت چپ محور جلو + ¬ ⌐ دارد
15143 سنسور كنترل سائیدگی لنتها در سمت چپ محور جلو سیگنالی ارسال نمی كند
15204 منبع برق سنسورهای سائیدگی لنتهای ترمز در محور جلو اتصالی و یا اتصال بدنه دارد
15342 سنسور سائیدگی لنتهای ترمز در سمت راست محور عقب + ¬ ⌐ دارد
15343 سنسور سائیدگی لنتهای ترمز در سمت راست محور عقب سیگنالی ارسال نمی كند
15442 سنسور سائیدگی لنتهای ترمز در سمت چپ محور عقب + ¬ ⌐ دارد
15443 سنسور سائیدگی لنتهای ترمز در سمت چپ محور عقب سیگنالی ارسال نمی كند
15642 نوع و كد خطا شناخته نشده است
15643 نوع و كد خطا شناخته نشده است
15742 نوع و كد خطا شناخته نشده است
15743 نوع و كد خطا شناخته نشده است
16000 ایراد در سنسور ترمز
16092 اشكال در همخوانی سیگنال های سنسور ترمز
16140 سوئیچ K1ترمز سیگنال -//- دارد
16141 سوئیچ K1ترمز سیگنال – ¬ ⌐ دارد
16240 سوئیچ K2ترمز سیگنال -//- دارد
16241 سوئیچ K1ترمز سیگنال – ¬ ⌐ دارد
16341 سنسور ترمز : K1موقعیت پدال ترمز – ¬ ⌐ دارد
16343 سنسور ترمز : K1موقعیت پدال ترمز هیچگونه سیگنالی ارسال نمی كند
16441 سنسور ترمز : K2موقعیت پدال ترمز – ¬ ⌐ دارد
16443 سنسور ترمز K2موقعیت پدال هیچگونه سیگنالی ارسال نمی كند
17000 سوپاپ رله تقسیم باد ایراد دارد
17096 سوپاپ رله تنظیم باد مقدار فشار اشتباه اعلام می كند
17104 سوپاپ رله تقسیم باد در پین ⌐ ¬ – X 412/1دارد
17105 سوپاپ رله تقسیم باد در پین ⌐ ¬ + X 412 /1دارد
17107 سوپاپ رله تقسیم باد در پین ⌐ ¬ – X 412 /2دارد
17108 سوپاپ رله تقسیم باد در پین ⌐ ¬ + X 412 /2دارد
17109 سوپاپ رله تقسیم باد در پین X412/1و ⌐ ¬ + X 412 /2دارد
17129 سوپاپ رله تقسیم باد القاء كننده خارجی دارد
17242 سنسور فشار سوپاپ رله تقسیم باد + ¬ ⌐ دارد
17243 سنسور فشار سوپاپ رله تقسیم باد -//- دارد ، سیگنالی ارسال نمی كند یا اتصالی دارد
17300 نوع مدولاتور محور اشتباه است
17313 مدولاتور محور : نوع اشتباه وصل شده است
17364 انتقال اطلاعات در CANسیستم ترمز ایراد دارد
17395
17400 نوع و كد خطا شناخته نشده است
17413 نوع و كد خطا شناخته نشده است
17464 نوع و كد خطا شناخته نشده است
17495 نوع و كد خطا شناخته نشده است
17500 ایراد در سوپاپ كنترل تریلر
17512 پارامتر اشتباه به سوپاپ كنترل تریلر داده شده است
17596 سوپاپ كنترل تریلر مقدار فشار نامناسب اعلام می كند
17604 سوپاپ كنترل تریلر در پین ⌐ ¬ – X215/10دارد
17605 سوپاپ كنترل تریلر در پین ⌐ ¬ + X215/10دارد
17607 سوپاپ كنترل تریلر در پین ⌐ ¬ – X215/11دارد
17608 سوپاپ كنترل تریلر در پین ⌐ ¬ + X215/11دارد
17609 سوپاپ كنترل تریلر در پین X215/11یا -//- X215/10دارد
17629 سوپاپ كنترل تریلر القاء كننده خارجی دارد
17742 سنسور فشار سوپاپ كنترل تریلر + ¬ ⌐ دارد
17743 سنسور فشار سوپاپ كنترل تریلر -//- دارد ، سیگنالی ارسال نمی كند ، یا اتصالی دارد
18090 مدار ترمز در محور عقب سوپاپ ) افزاینده ( در مدار ترمز عقب ایراد دارد
11014 یونیت كنترل ) EPB ( BSایراد دارد
11604 خروجی X215/15كنترل مدول ترمز ⌐ ¬ – BSدارد
11605 خروجی X215/15كنترل مدول ترمز ⌐ ¬ + BSدارد
17314 مدولاتور محور محرك اطلاعات اشتباه ارسال می كند
17365 انتقال اطلاعات بین مدولاتور محور و یونیت كنترل FDRایراد دارد
18193 در ترمز چرخها گرمای بیش از حد ایجاد می شود
19002 ولتاژ X215/15در یونیت كنترل FDRپایین تر از حد مجاز است
19010 یونیت كنترل FDRایراد دارد
19011 یونیت كنترل FDRایراد دارد
19012 به یونیت كنترل FDRدر كنترل مدول BSترمز ، پارامتر اشتباه داده شده است
19013 یونیت كنترل FDRاشتباه نصب شده است
19051 یونیت كنترل FDRدرست نصب نشده است
19052 شناساندن یونیت كنترل FDRبطور كامل انجام نشده است
19064 ارتباط بین مدولهای CANترمز ایراد دارد
19065 ارتباط بین مدولهای CANترمز ایراد دارد
19502 ولتاژ سنسور زاویه غربالك فرمان ولتاژ پایین است
19510 سنسور زاویه غربالك فرمان ایراد دارد
19512 سنسور زاویه غربالك فرمان در كنترل مدول BSترمز پارامتر اشتباه داده شده است
19543 سنسور زاویه غربالك فرمان عدد اندازه گیری شده را ارسال نمی كند
19550 سنسور زاویه غربالك فرمان اطلاعات اشتباه ارسال می كند
19563 ارتباط بین مدولهای CANترمز ایراد دارد
19565 ارتباط بین مدولهای CANترمز ایراد دارد
10300 CAN سیستم ترمز ایراد دارد
15205 جریان برق سنسورهای سائیدگی لنتها در محور جلو + ¬ ⌐ دارد
15506 جریان برق سنسورهای سائیدگی لنتها در محور عقب اتصالی یا اتصال بدنه دارد
15806 كد ایراد ناشناخته ، نوع ایراد ناشناخته : 0
17392 سیگنال ارسالی از مدولاتور محور همخوانی ندارد
17492 كد ایراد ناشناخته ، نوع ایراد ناشناخته : 0

کدهای خطای بنز – MTCO واحد الكترونیكی تاخوگراف

کد خطای بنز اکتروس، کد خطای بنز اکسور و کد خطای بنز اتگو همگی یکی هستند و در زیر کدهای خطای MTCO واحد الكترونیكی تاخوگراف برای شما اورده شده است. برای دربافت اطلاعات در خصوص فروش اقساطی دستگاه شارژ گاز کولر خودرو با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید.

كد خطا شرح
10004 مدار تغذیه ولتاژ قطع است
CAN bus خودرو ایراد دارد 11000
CAN bus خودرو ایراد دارد 11100
11200 ایراد داخلی
11400 تنظیم تاخوگراف ایراد دارد
11500 عملكرد یونیت كنترل ایراد دارد
11600 عملكرد یونیت كنترل ایراد دارد
11704 ارتباط بین INSو CAN busایراد دارد
13408 سنسور سرعت خودرو ایراد دارد
13504 سنسور سرعت خودرو ایراد دارد
14804 خروجی سرعت خودرو ایراد دارد
18000 در تاخوگراف صفحه ) دیسك ( وجود ندارد
18100 تاخوگراف راننده یك كار نمی كند
18200 تاخوگراف راننده دو كار نمی كند
18300 هماهنگی نمی تواند صورت گیرد
19600 سوزن ثبت كننده تاخوگراف ایراد دارد
19700 ایراد در ثبت سرعت خودرو
19800 ایراد در سیستم ثبت كننده
19900 ایراد در سیستم ثبت كننده
19000 محل قرار گرفتن صفحه های تاخوگراف ایراد دارد

برای دربافت اطلاعات در خصوص دستگاه شارژ گاز کولر لانچ با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. و همچنین برای دربافت اطلاعات در خصوص ابزار صافکاری PDR با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. برای دربافت اطلاعات در خصوص لوازم صافکاری PDR با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. برای دربافت اطلاعات در خصوص تجهیزات تعویض روغنی با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید.

کدهای خطای بنز –  WS سرویس و نگهداری

کد خطای اکتروس، کد خطای اکسور و کد خطای اتگو همگی یکی هستند و در زیر کدهای خطای WS سرویس و نگهداری برای شما اورده شده است.

كد خطا شرح
00122 اضافه بار در گذرگاه ( CAN bus) CANدر CANاضافه بار وجود دارد
00123 نارسایی گذرگاه ) CANنارسایی ( CAN busسیستم CANایراد دارد
10132 یونیت كنترل WSخطا دارد
10133 پارامترهای یونیت كنترل WSاشتباه است
10135 یونیت كنترل WSایراد داخلی دارد
00138 یونیت كنترل WSایراد داخلی دارد
00139 یونیت كنترل WSایراد داخلی دارد
00150 اطلاعات یونیت كنترل ABSتوسط CANبا تأخیر دریافت است
00151 اطلاعات یونیت كنترل ) FRكنترل رانندگی ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است
00152 اطلاعات یونیت كنترل ) MRكنترل موتور ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است
00153 اطلاعات یونیت كنترل ) RSكنترل ریتاردر ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است
00154 اطلاعات یونیت كنترل ) FRكنترل رانندگی ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است
00155 اطلاعات یونیت كنترل ) MRكنترل موتور ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است
00156 اطلاعات یونیت كنترل ) INSكنترل صفحه كیلومتر( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است
00157 اطلاعات یونیت كنترل ) BSكنترل ترمز ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است
00158 اطلاعات یونیت كنترل ) GSكنترل دنده ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است
00159 اطلاعات یونیت كنترل ) GSكنترل دنده ( توسط CANبا تأخیر دریافت شده است
00201 سنسور درجه حرارت روغن گیربكس – ¬ ⌐ دارد
00202 تغییرات اندازه گیری شده سنسور درجه حرارت روغن گیربكس افزایش یافته است
00205 مقدار اندازه گیری شده توسط سنسور حرارت روغن گیربكس اشتباه است
00210 درجه حرارت روغن گیربكس از مقدار مجاز فراتر رفته است
00301 سنسور درجه حرارت انشعاپ گیربكس – ¬ ⌐ دارد
00302 تغییرات اندازه گیری شده سنسور درجه حرارت انشعاب گیربكس افزایش یافته است
00305 سنسور درجه حرارات انشعاب گیربكس ایراد دارد
00310 حداكثر درجه حرارت مجاز روغن انشعاب گیربكس افزایش یافته است
00401 سنسور درجه حرارت محور جلو – ¬ ⌐ دارد
00402 تغییرات اندازه گیری شده سنسور درجه حرارت محور جلو افزایش یافته است
00405 سنسور درجه حرارت محور جلو مقادیر اشتباه اندازه می گیرد
00410 درجه حرارت مجاز روغن محور جلو از حد مجاز تجاوز كرده است
00501 سنسور درجه حرارت محور عقب – ¬ ⌐ دارد
00502 میزان درجه حرارت تعیین شده برای سنسور حرارت محور عقب افزایش یافته است
00505 سنسور درجه حرارت محور عقب مقادیر اشتباه اندازه می گیرد
00510 حداكثر حرارت مجاز درجه حرارت روغن محور عقب افزایش یافته است
10601 سنسور تانك باد – ¬ ⌐ دارد
10604 سنسور تانك باد -//- دارد
10605 میزان انداره گیری شده توسط سنسور تشخیص آب تانك باد اشتباه است
11011 اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین ترمزهای محور اول جلو
11012 اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین محور اول جلو و مابقی محورها
11111 اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین ترمزهای محور دوم جلو
11112 اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین محور دوم جلو و مابقی محورها
11211 اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین ترمزهای محور اول عقب
11212 اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین محور اول عقب و مابقی محورها
11311 اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین ترمزهای محور دوم عقب
11312 اختلاف بیش از حد سائیدگی لنتها بین محور دوم عقب و مابقی محورها
11401 سیم سنسور سائیدگی لنتهای محور اول جلو سمت چپ اتصالی دارد
11402 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو بیرون سمت چپ بیش از حد تعیین شده است
11403 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو بیرون سمت چپ بیش از حد تعیین شده است
11404 سیم سنسور سائیدگی لنتهای محور اول جلو سمت راست اتصالی دارد
11405 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو سمت راست بیش از حد تعیین شده می باشد
11420 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو سمت راست بیش از حد تعیین شده می باشد
11501 سیم سنسور سائیدگی لنتهای محور اول جلو سمت راست اتصالی دارد
11502 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو سمت راست بیش از حد تعیین شده می باشد
11503 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو سمت راست كمتر از حد تعیین شده می باشد
11504 سیم سنسور سائیدگی ترمز محور اول جلو سمت راست مدار باز دارد
11505 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور اول جلو سمت راست اشتباه است
11520 سیگنال سائیدگی لنتهای ترمز محور اول جلو سمت راست به CANقطع است
11601 سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت چپ اتصالی دارد
11602 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور دوم جلو سمت چپ بیش از حد تعیین شده می باشد
11603 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور دوم جلو سمت چپ كمتر از حد تعیین شده می باشد
11604 سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت چپ قطع است
11605 میزان سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت چپ اشتباه است
11620 سیگنال سائیدگی لنتهای محور دوم جلو سمت چپ به CANقطع است
11701 سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت راست اتصال كوتاه دارد
11702 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای محور دوم جلو سمت راست بیش از حد تعیین شده می باشد
11703 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت راست كمتر از حد تعیین شده می باشد
11704 سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت راست اتصال كوتاه دارد
11705 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت راست اشتباه است
11720 سیگنال سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت راست به CANقطع است
11801 سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور اول عقب سمت چپ اتصالی كوتاه دارد
11802 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور اول عقب سمت چپ بیش از حد تعیین شده می باشد
11803 سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور اول عقب سمت چپ كمتر از حد تعیین شده است می باشد
11804 سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم جلو سمت راست اتصالی كوتاه دارد
11805 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور اول عقب سمت اشتباه است
11820 سیگنال سائیدگی لنتهای محور اول عقب سمت چپ به CANقطع است
11901 سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور اول عقب سمت راست اتصالی كوتاه دارد
11902 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور اول عقب سمت راست بیش از حد تعیین شده می باشد
11903 سائیدگی اعلام شده محور اول عقب سمت راست كمتر از حد تعیین شده است می باشد
11904 سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور اول عقب سمت راست اتصالی كوتاه دارد
11905 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور اول عقب سمت راست اشتباه است
11920 سیگنال سائیدگی لنتهای ترمز محور اول عقب سمت راست به CANقطع است
12001 سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت چپ اتصالی كوتاه دارد
12002 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت چپ بیش از حد تعیین شده می باشد
12003 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت چپ كمتر از حد تعیین شده می باشد
12004 سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت چپ اتصال كوتاه دارد
12005 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت چپ اشتباه است
12020 سیگنال سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت چپ به CANقطع است
12101 سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت راست اتصالی كوتاه دارد
12102 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت راست بیش از حد تعیین شده می باشد
12103 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت راست كمتر از تعیین شده می باشد
12104 سیم سنسور سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت راست اتصالی كوتاه دارد
12105 میزان سائیدگی اعلام شده لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت راست اشتباه است
12120 سیگنال سائیدگی لنتهای ترمز محور دوم عقب سمت راست به CANقطع است
02205 میزان اعلام شده ) سیگنال مثبت ( تاخوگراف اشتباه است
02320 نارسایی سیگنال ) علامت ( سیستم فشار مدار 1یا ) 2صفحه كیلومتر ( به CAN
03105 سیگنال C3سرعت خودرو اشتباه است
03120 ارسال سیگنال C3سرعت خودرو به CANخودرو ایراد دارد
03220 ارسال سیگنال C3سرعت موتور به CANخودرو ایراد دارد
03320 ارسال سیگنال اندازه خاص گشتاور موتور به CANخودرو ایراد دارد
03420 ارسال سیگنال مقدار درجه حرارت هوای محصور به CANخودرو ایراد دارد
03520 ارسال سیگنال مقدار غبار فیلتر هوا به CANخودرو ایراد دارد
04105 مقدار درجه حرارت اعلام شده روغن ریتاردر اشتباه است
04110 حداكثر درجه حرارت مجاز روغن ریتاردر افزایش یافته است
04120 سیگنال ارسالی درجه حرارت روغن ریتاردر ایراد دارد
05105 درجه حرارت روغن موتور اشتباه اعلام شده است
05110 حداكثر درجه حرارت روغن موتور افزایش یافته است
05113 غلظت روغن موتور دقیق نیست
05120 سیگنال درجه حرارت روغن موتور ارسالی به CANایراد دارد
05205 میزان اعلام شده درجه حرارت آب موتور اشتباه است
05210 حداكثر درجه حرارت مجاز آب موتور افزایش یافته است
05220 نارسایی سیگنال مقدار حرارت آب موتور به CAN
05320 نارسایی سیگنال مقدار مصرف سوخت به CAN
07120 نارسایی سیگنال مقدار كلاچ به CA

برای دربافت اطلاعات در خصوص دیاگ لانچ با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. برای دربافت اطلاعات در خصوص دیاگ سنگین با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. برای دربافت اطلاعات در خصوص انواع چسب صافکاری با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. برای دربافت اطلاعات در خصوص انژکتور شور با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید.

کد خطای بنز – یونیت كنترل : HZR واحد الكترونیكی كولر

کد خطای اکتروس، کد خطای اکسور و کد خطای اتگو همگی یکی هستند و در زیر کدهای خطای یونیت كنترل : HZR واحد الكترونیكی كولر برای شما اورده شده است.

كد خطا شرح
00101 سنسور داخلی – ¬ ⌐ دارد
00103 سنسور داخلی + ¬ ⌐ یا -//- دارد
00201 سنسور خارجی – ¬ ⌐ دارد
00203 سنسور خارجی + ¬ ⌐ یا -//- دارد
00301 سنسور مبدل گرما – ¬ ⌐ دارد
00303 سنسور مبدل گرما + ¬ ⌐ یا -//- دارد
00402 سوپاپ بخاری + ¬ ⌐ دارد
00404 سوپاپ بخاری- ¬ ⌐ یا -//- دارد

کدهای خطای بنز – یونیت كنترل : ZHE واحد الكترونیكی بخاری درجا

کد خطای بنز اکتروس، کد خطای بنز اکسور و کد خطای بنز اتگو همگی یکی هستند و در زیر کدهای خطای یونیت كنترل : ZHE واحد الكترونیكی بخاری درجا برای شما اورده شده است.

كد خطا شرح
00702 مدار برق پمپ گازوئیل قطعی دارد

کدهای خطای بنز – یونیت كنترل : MR واحد الكترونیكی موتور

کد خطای بنز اکتروس، کد خطای بنز اکسور و کد خطای بنز اتگو همگی یکی هستند و در زیر کدهای خطای یونیت كنترل : MR واحد الكترونیكی موتور برای شما اورده شده است.

كد خطا شرح
10100 ارتباط بین یونیت FRو CAN-Hایراد دارد
10101 ارتباط بین یونیت FRو CAN-Lایراد دارد
10102 ارسال اطلاعات از یونیت كنترل FRایراد دارد
10104 ارتباط بین یونیت FRو CANایراد دارد
10149 پارامترهای CANخطا دارد
10308 سیم منفی سنسور وضعیت میل لنگ ) سنسور فلایویل ( اتصال كوتاه شده است
10309 اتصال سنسور فلایویل قطع است
10310 سیگنال سنسور وضعیت میل لنگ خیلی ضعیف است
10311 سیگنال ارسال شده توسط سنسورهای موقعیت میل لنگ و میل سوپاپ ایراد دارد
10312 سنسور وضعیت میل لنگ سیگنالی ارسال نمی كند
10313 وضعیت قرار گرفتن سنسور وضعیت میل لنگ نادرست است
10408 سیم منفی سنسور وضعیت میل سوپاپ اتصال كوتاه دارد
10409 سنسور وضعیت میل سوپاپ -//- دارد
10412 سنسور وضعیت میل سوپاپ سیگنالی ارسال نمی كند
10413 وضعیت قرار گرفتن سنسور وضعیت میل سوپاپ نادرست است
10530 دو موتور بیش از مقدار مجاز است
01015 سنسور درجه حرارت روغن بالاتر از حد تعیین شده عمل می كند ) + ¬ ⌐ و -//- (
01016 سنسور درجه حرارت روغن پایین تر از حد تعیین شده عمل می كند ) – ¬ ⌐ (
11115 سنسور درجه حرارت سوخت بالاتر از حد تعیین شده عمل می كند ) – ¬ ⌐ و -//- (
11116 سنسور درجه حرارت سوخت پایین تر از حد تعیین شده عمل می كند )-//-(
11215 سنسور درجه حرارت هوای ورودی به موتور بالاتر از حد تعیین شده عمل می كند ) + ¬ ⌐ و
( -//-
11216 سنسور درجه حرارت هوای ورودی به موتور به حد تعیین شده نرسیده است ) – ¬ ⌐ (
01315 سنسور فشار هوای اتمسفر بالاتر از حد تعیین شده است ) – ¬ ⌐ و -//- (
01316 سنسور فشار هوای اتمسفر كمتر از حد تعیین شده است ) – ¬ ⌐ (
11415 سنسور فشار هوای تقویت شده بالاتر از حد تعیین شده است )+ ¬ ⌐ و -//- (
11416 سنسور فشار هوای تقویت شده به حد تعیین شده نرسیده است ) – ¬ ⌐ (
11417 میزان اعلام شده توسط سنسور فشار هوای ورودی به موتور اشتباه است
11515 سنسور درجه حرارت مایع خنك كننده ، بالاتر از حد تعیین شده را نشان می دهد )+ ¬ ⌐ و –
( -//
11516 سنسور درجه حرارت مایع خنك كننده موتور ، كمتر از حد تعیین شده را نشان می دهد
( ⌐ ¬ – )
11615 فشار روغن بالاتر از حد تعیین شده نشان داده می شود )+ ¬ ⌐ و -//- (
11616 فشار روغن به حد تعیین شده نرسیده است ) – ¬ ⌐ (
11617 میزان اعلام شده توسط سنسور فشار روغن اشتباه است
11818 مدار هوای بعد از توربو شارژ ایراد دارد ) گرفتگی دارد (
11820 فشار هوای تقویت شده خیلی بالا است
01822 درجه حرارت هوای تقویت شده افزایش یافته است
11873 توربو شارژ و سرعت خودرو ایراد همخوانی دارند
11875 فشار سیستم باد برای عمل كردن ترمز كافی نمی باشد
11876 فشار ایجاد شده برای كار كردن ترمز كافی نیست
02020 فشار روغن خیلی پایین است
02026 سطح روغن موتور یا خیلی پایین یا خیلی بالا است
02122 درجه حرارت مایع خنك كننده موتور خیلی بالا است
12219 ترمینال 15یونیت كنترل MRیا -//- FRدارد
12319 ترمینال 50یونیت كنترل MRیا -//- FRدارد
12415 سنسور اختلاف فشار سوخت -//- دارد
12416 سنسور اختلاف فشار سوخت – ¬ ⌐ ، + ¬ ⌐ دارد
02509 سنسور سطح روغن -//- دارد
02515 سنسور سطح روغن + ¬ ⌐ دارد و از حد تعیین شده فراتر رفته است
02516 سنسور سطح روغن – ¬ ⌐ دارد و از حد تعیین شده فراتر رفته است
12517 سطح روغن توسط سنسور اشتباه اعلام شده است
12612 سنسور دور توربو شارژ – ¬ ⌐ ، + ¬ ⌐ ، -//- دارد
12712 سنسور دور توربو شارژ – ¬ ⌐ ، + ¬ ⌐ ، -//- دارد ) توربو شارژ ( 2
13015 سنسور فشار سوخت بالاتر از حد مجاز است ) + ¬ ⌐ ، -//- (
13016 سنسور فشار سوخت پایین تر از حد مجاز است ) – ¬ ⌐ ، -//- (
04024 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
14034 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
14035 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
14036 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
04037 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
04038 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
14039 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
04040 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
14041 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
04047 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
04048 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
14049 سوپاپهای تقسیم ) ( بطور نامناسب پارامتر شده است
04050 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
04051 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
14052 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
24053 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
14054 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
04056 در یونیت كنترل ایراد داخلی وجود دارد
14058 اطلاعات موجود در یونیت كنترل MRاشتباه است
24805 یك یونیت پمپ از سری اول پمپ ها + ¬ ⌐ دارد
24806 برگشت یونیت پمپ های سری اول پمپ ها – ¬ ⌐ دارد
24905 یك یونیت پمپ از سری دوم پمپ ها + ¬ ⌐ دارد
24906 برگشت یونیت پمپ های سری دوم پمپ ها – ¬ ⌐ دارد
15026 سوپاپ یونیت پمپ سیلندر 1بسته نمی شود
15027 یونیت پمپ سیلندر 1فعال نمی شود
25028 یونیت پمپ سیلندر 1اتصالی دارد
15126 سوپاپ یونیت پمپ سیلندر 2بسته نمی شود
15127 یونیت پمپ سیلندر : 2ایراد فعال شدن
25128 یونیت پمپ سیلندر : 2اتصالی
15526 یونیت پمپ سیلندر : 3سوپاپ بسته نمی شود
15227 یونیت پمپ سیلندر : 3ایراد فعال شدن
25228 یونیت پمپ سیلندر : 3اتصالی
15326 یونیت پمپ سیلندر : 4سوپاپ بسته نمی شود
15327 یونیت پمپ سیلندر : 4ایراد فعال شدن
25328 یونیت پمپ سیلندر : 4اتصالی
15426 یونیت پمپ سیلندر : 5سوپاپ بسته نمی شود
15427 یونیت پمپ سیلندر : 5ایراد فعال شدن
25428 یونیت پمپ سیلندر : 5اتصالی
15526 یونیت پمپ سیلندر : 6سوپاپ بسته نمی شود
15527 یونیت پمپ سیلندر : 6ایراد فعال شدن
25528 یونیت پمپ سیلندر : 6اتصالی
15626 یونیت پمپ سیلندر : 7سوپاپ بسته نمی شود
15627 یونیت پمپ سیلندر : 7ایراد فعال شدن
25628 یونیت پمپ سیلندر : 7اتصالی
15726 یونیت پمپ سیلندر : 8سوپاپ بسته نمی شود
15727 یونیت پمپ سیلندر : 8ایراد فعال شدن
25728 یونیت پمپ سیلندر : 8اتصالی
16409 فلانچ گرمكن -//- دارد
06506 سیم عیب یاب جدا كننده روغن – ¬ ⌐ دارد
06564 سیم عیب یاب جدا كننده روغن + ¬ ⌐ یا -//- دارد
17006 سوپاپ سولنوئید و تنظیم توربو شارژ – ¬ ⌐ دارد
17007 سوپاپ تقسیم ⌐ ¬ + 1دارد
17009 سوپاپ سولنوئید 1تنظیم توربو شارژ -//- دارد
17106 سوپاپ سولنوئید 3مرحله 1فن – ¬ ⌐ دارد
17107 سوپاپ تقسیم ⌐ ¬ + 3دارد
17109 سوپاپ سولنوئید : 3مرحله 1فن -//- دارد
17112 سوپاپ سولنوئید : 3كلاچ فن عمل نمی كند
17206 سوپاپ سولنوئید : 4مرحله 2فن – ¬ ⌐ دارد
17207 سوپاپ تقسیم ⌐ ¬ + 4دارد
17209 سوپاپ سولنوئید 4مرحله 2فن -//- دارد
17305 سوپاپ سولنوئید 2سوپاپ آزاد كننده فشار ترمز + ¬ ⌐ دارد
17306 سوپاپ سولنوئید 2سوپاپ آزاد كننده فشار ترمز- ¬ ⌐ دارد
17307 سوپاپ تقسیم ⌐ ¬ + 2دارد
17309 سوپاپ تقسیم -//- 2دارد
17317 سوپاپ سولنوئید سوپاپ آزاد كننده فشار ترمز-//- یا – ¬ ⌐ دارد
17405 سوپاپ تقسیم ⌐ ¬ + 5دارد
17408 سوپاپ تقسیم ⌐ ¬ – 5دارد
07542 ولتاژ باطری خیلی بالاست
07543 ولتاژ باطری خیلی پایین است
17609 سوپاپ تقسیم -//- 6دارد
17705 سوپاپ تقسیم ردیف ⌐ ¬ + 1دارد
17708 سوپاپ تقسیم ردیف ⌐ ¬ – 1دارد
17805 سوپاپ تقسیم ردیف ⌐ ¬ + 2دارد
17808 سوپاپ تقسیم ردیف ⌐ ¬ – 2دارد
18005 رله استارت ترمینال ( ⌐ ¬ +) 50دارد
18008 رله استارت ترمینال ( ⌐ ¬ -) 50دارد
18009 رله استارت ترمینال -//- 50دارد
18033 رله استارت ایراد دارد ، چسبیده است
18039 فعال كننده استارتر ) مرحله خروجی ( ایراد دارد
18086 استارتر عمل نمی كند
09044 یونیت پمپ سیلندر : 1نرم كاركردن درجا از حد خود خارج است
09045 یونیت پمپ سیلندر : 1تنظیم سیلندر تك از حد خود خارج است
09144 یونیت پمپ سیلندر : 2نرم كاركردن درجا از حد خود خارج است
09145 یونیت پمپ سیلندر : 2تنظیم سیلندر تك از حد خود خارج است
09244 یونیت پمپ سیلندر : 3نرم كاركردن درجا از حد خود خارج است
09245 یونیت پمپ سیلندر : 3تنظیم سیلندر تك از حد خود خارج است
09344 یونیت پمپ سیلندر : 4نرم كاركردن درجا از حد خود خارج است
09345 یونیت پمپ سیلندر : 4تنظیم سیلندر تك از حد خود خارج است
09444 یونیت پمپ سیلندر : 5نرم كاركردن درجا از حد خود خارج است
09445 یونیت پمپ سیلندر : 5تنظیم سیلندر تك از حد خود خارج است
09544 یونیت پمپ سیلندر : 6نرم كاركردن درجا از حد خود خارج است
09545 یونیت پمپ سیلندر : 6تنظیم سیلندر تك از حد خود خارج است
09644 یونیت پمپ سیلندر : 7نرم كاركردن درجا از حد خود خارج است
09645 یونیت پمپ سیلندر : 7تنظیم سیلندر تك از حد خود خارج است
09744 یونیت پمپ سیلندر : 8نرم كاركردن درجا از حد خود خارج است
09745 یونیت پمپ سیلندر : 8تنظیم سیلندر تك از حد خود خارج است
09846 مقایسه سیلندر تكی انحام نشده است
19960 كلیدهای زیاد
19961 قفل ضد سرقت فعال شده است و باعث از كار افتادن یونیت كنترل MRفعال شده است
19962 قفل ضد سرقت در یونیت كنترل MRفعال شده است
19963 هیچگونه علامت كد ضد سرقت از طریق CANموتور ارسال نشده است
19964 هیچگونه علامت كد ضد سرقت از طریق ترمینال 50ارسال نشده است
29965 این سوئیچ متعلق به خودرو نمی باشد

برای دربافت اطلاعات در خصوص دستگاه دیاگ لانچ پرو با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. برای دربافت اطلاعات در خصوص دستگاه نقطه جوش با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید. برای دربافت اطلاعات در خصوص جک دو ستون لانچ با کارشناسان کاوش خودرو تماس حاصل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *